Học viên MPP8 bảo vệ Luận văn thạc sĩ

Học viên Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công khóa 8, 2015 -2017 sẽ bảo vệ Luận văn thạc sĩ trong tháng 7 và tháng 8 năm 2017.

Học viên MPP8 bắt đầu thực hiện luận văn sau khi tham gia hai đợt xê-mi-na chính sách vào học kỳ Thu 2016. Luận văn thạc sĩ là yêu cầu bắt buộc của Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công. Để tốt nghiệp, học viên phải bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ trước Hội đồng chấm luận văn gồm 5 thành viên là những chuyên gia về lĩnh vực chính sách mà học viên nghiên cứu.

        


    Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

    232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

    © 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý