Lĩnh vực trả lời báo chí

Giảng viên trường Fulbright thực hiện nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Quý vị cần tham khảo ý kiến chuyên gia? Vui lòng xem trang Giảng viên hoặc tham khảo danh mục các lĩnh vực chuyên môn dưới đây:

Kinh tế vĩ mô
Vũ Thành Tự Anh
anhvt@fetp.edu.vn
Nguyễn Xuân Thành
thanhnx@fetp.edu.vn
Châu Văn Thành
thanhcv@fetp.edu.vn
Đỗ Thiên Anh Tuấn
tuandta@fetp.edu.vn
Chính sách giảm nghèo
Đinh Vũ Trang Ngân
ndinh@fetp.edu.vn
Phát triển nông thôn
Nguyễn Văn Giáp
giapnv@fetp.edu.vn
Đầu tư công
Vũ Thành Tự Anh
anhvt@fetp.edu.vn
Nguyễn Xuân Thành
thanhnx@fetp.edu.vn
Phát triển hạ tầng
Nguyễn Xuân Thành
thanhnx@fetp.edu.vn
Huỳnh Thế Du
duht@fetp.edu.vn
Phát triển vùng và địa phương
Vũ Thành Tự Anh
anhvt@fetp.edu.vn
Phan Chánh Dưỡng
duongpc@fetp.vnn.vn
Đinh Vũ Trang Ngân
ndinh@fetp.edu.vn
Tài chính - ngân hàng
Nguyễn Xuân Thành
thanhnx@fetp.edu.vn
Trần Thị Quế Giang
giangtq@fetp.edu.vn
Huỳnh Thế Du
duht@fetp.edu.vn
Đỗ Thiên Anh Tuấn
tuandta@fetp.edu.vn
Ngoại thương
Đinh Công Khải
khai.dinh@fetp.edu.vn
James Riedel
James.Riedel@fetp.edu.vn
Luật
Phạm Duy Nghĩa
nghiapd@fetp.edu.vn
Chính sách giáo dục
Trần Thị Quế Giang
giangtq@fetp.edu.vn
Phạm Thị Hồng Vân
vanpth@fetp.edu.vn
Quản trị nhà nước
Phạm Duy Nghĩa
nghiapd@fetp.edu.vn
Chính sách phát triển
Châu Văn Thành
thanhcv@fetp.edu.vn
James Riedel
James.Riedel@fetp.edu.vn
Phạm Thị Hồng Vân
vanpth@fetp.edu.vn
Kinh doanh quốc tế
Đinh Công Khải
khai.dinh@fetp.edu.vn
Phạm Thị Hồng Vân
vanpth@fetp.edu.vn
Kinh tế đô thị
Huỳnh Thế Du
duht@fetp.edu.vn
Chính sách đất đai
Phạm Duy Nghĩa
nghiapd@fetp.edu.vn
Lê Thị Quỳnh Trâm
tramltq@fetp.edu.vn
Tính cạnh tranh và môi trường kinh doanh
Vũ Thành Tự Anh
anhvt@fetp.edu.vn
Điều tiết thị trường
Vũ Thành Tự Anh
anhvt@fetp.edu.vn
Tài chính công
Vũ Thành Tự Anh
anhvt@fetp.edu.vn
Phân tích tài chính
Đỗ Thiên Anh Tuấn
tuandta@fetp.edu.vn
Tài chính phát triển
Đỗ Thiên Anh Tuấn
tuandta@fetp.edu.vn

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (848) 3932-5103   Fax: (848) 3932-5104

© 1995-2016 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý